Projekt NCZK

Projekt NCZK je společných dílem dvou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky – Národního památkového ústavu (NPÚ) a Muzea umění Olomouc (MUO). Zahrnuje metodické, edukační a odborné aktivity nejrůznějšího druhu. Vrcholem projektu byla památková obnova Květné zahrady. 

 

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži představuje multioborové centrum pro oblast obnovy a následné péče o historické zahrady a parky v České republice. Jeho hlavním posláním je naplňování myšlenky projektu Národní centrum zahradní kultury (NCZK).

Hlavním cílem projektu je zintenzivnění využití potenciálu českého kulturního dědictví a kulturních služeb. Prostřednictvím vzorové obnovy Květné zahrady a úprav kroměřížského zámeckého areálu se snaží zvýšit obecné povědomí o zahradní kultuře a architektuře a navrátit jim prestiž, která jim jako vrcholným uměleckým disciplínám patřila v minulých staletích. V rámci edukační a osvětové činnosti dále usiluje o výchovu úcty k tradicím a zodpovědnosti k přírodě, podporuje znalost historie a zahradní kultivovanost všech příchozích. Profesionálům projekt nabízí informační know-how o důsledné péči o historické zahrady a parky, díky které bude možné zachovat tyto památky a jejich vypovídající hodnotu i pro příští generace. S odkazem na spolupráci s místní komunitou posiluje regionální identitu a zhodnocuje místní potenciál přírodních zdrojů, práce a znalostí.

Projekt se skládá ze tří vzájemně propojených oblastí:

1. Metodické aktivity – zahrnují tvorbu metodik na téma obnovy památek zahradní kultury a péče o ně, které budou prioritně ověřovány v kroměřížských zámeckých areálech. Tímto krokem je současně do budoucna zajištěna další postupná revitalizace zdejších zahrad jako celku. V rámci aktivity je rovněž poskytována poradenská a konzultační činnost majitelům a správcům historických zahrad.
Zhmotněním této části projektu je metodická obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži.

2. Odborné aktivity spojují studium specializovaných sbírek a prezentaci uměleckohistorického fondu, dotváření odborné knihovny a vlastní vydávání publikací mapujících fenomén zahradní kultury. Součástí odborných aktivit je pořádání tematických výstav, seminářů a konferencí a stálá výuková expozice. Činnost připravuje a odborně zajišťuje zejména Muzeum umění Olomouc.

3. Edukační aktivity – jsou zaměřeny jak na praktickou přípravu zaměstnanců, kteří se pohybují v oblasti historických zahrad a parků, tak na nejširší laickou veřejnost (komentované prohlídky, veřejné kurzy pro různé věkové kategorie). Součást tohoto bodu tvoří speciálních vzdělávací programy z oblasti zahradní kultury.

Soustředěním všech aktivit do jediného místa dostávají návštěvníci kompletní informace pro vytvoření obrazu o šíři tématu zahradní kultury. Kroměřížské areály se prostřednictvím NCZK stávají modelovým objektem využívání edukačního potenciálu historických zahrad a parků.

Hlavním partnerem projektu je Muzeum umění Olomouc, spolupracujícími subjekty město Kroměříž, Zlínský kraj, Mendelova univerzita, Klub UNESCO Kroměříž, projekt Multifunkčního centra zámku Lednice a projekt Terra didactica.

Obnova zámeckého areálu byla spolufinancována z Integrovaného operačního programu Ministerstva kultury Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, mezi jehož hlavní cíle se řadí obnova a využití objektů zapsaných jako památka UNESCO nebo jako národní kulturní památka. Celkem byla z rozpočtu ministerstva vyčleněna částka 337 milionů korun.