Učit se učením

Studenti kroměřížských středních škol se opakovaně zapojili do prezentace kroměřížských památek UNESCO. Měli tak možnost nabýt znalosti o kroměřížském zámku a zahradách a po poté je předat dále svým posluchačům.

Již čtvrtým rokem se na zabezpečení programu pro mateřské školy s názvem „Zahrada je hra“ podíleli studenti Střední pedagogické školy (SPgŠ) Kroměříž. V roli zahradníků a zahradnic prováděli děti Podzámeckou zahradou v zahradnických kostýmech. Děti společně se svými průvodci pozorovaly krásy zahrady, čichaly k bylinkám a ochutnávaly je, hmatem poznávaly přírodniny nebo poslouchaly zvuky přírody. V praxi si tak studenti SPgŠ Kroměříž mohli vyzkoušet své pedagogické dovednosti v rámci přípravy na své budoucí povolání.

Studenti a studentky téže školy se dále podíleli na programu „Jak se v Kroměříži muzicírovalo“, který se konal v Květné zahradě. Jednalo se o hudební dílny pro žáky mateřských a základních škol s jejich aktivním zapojením. Pro děti bylo připraveno nejen krátké hudební vystoupení v Rotundě s představením sólových hudebních nástrojů a seznámením s prací dirigenta a sbormistra, ale také řada stanovišť v zahradě, kde se mohli naučit tančit a hrát na hudební nástroje. Žáci byli seznámeni s dávnou dobou éry největší slávy hudební Kroměříže – mohli si vyzkoušet, jak se hrálo v době baroka a klasicismu na zámku, v zahradách či v kostelích.

Dále byly děti aktivně zapojeny do tvořivé formy individuální i skupinové aktivity - hra na elementární nástroje Orffova instrumentáře, práce s hlasem a pěvecké činnosti a využití moderních netradičních technik jako pet lahev nebo přírodniny. Garantem projektu byl Mgr. Jiří Jablunka a pořadatelem Klub UNESCO Kroměříž.

Do prezentace kroměřížských památek se zapojili také studenti Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Skupina studentů sdružujících se v souboru Cruentus připravila hudební, taneční a šermířské vystoupení pro návštěvníky Květné zahrady v rámci Víkendu otevřených zahrad.  Dále se podíleli na zajištění herních stanovišť pro rodiny.

Závěr školního roku na Arcibiskupském gymnáziu se nese ve znamení tzv. projektových týdnů. Skupina třinácti studentů pod vedením profesorky Lenky Pospíšilové se rozhodla podrobně seznámit s prostorem sala terreny kroměřížského zámku a zprostředkovat jej svým spolužákům. Celý týden se proto věnovali jeho poznávání a v pátek došlo k otočení rolí. Z posluchačů se stali průvodci. I zde vedla snaha studentů o vytvoření atraktivní prohlídky ke hledání cest a aktivnímu zapojení návštěvníků památky. Pro studenty to byla cenná zkušenost a někteří dokonce mluvili poprvé před takovým publikem.

Všem zmíněným projektům je společná myšlenka: „Učit se učením.“ Uplatnil se při nich koncept tzv. řetězového provázení: každý ze studentů má za úkol prezentovat či interpretovat část kulturního dědictví, série na sebe navazujících částí programu pak vytváří pomyslný řetěz.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži touto cestou rádo vyjadřuje poděkování jak studentům, tak také vyučujícím a dalším organizacím, že se takto aktivně zapojili do prezentace kroměřížských památek UNESCO.

2016-06-28