Nominace na cenu MOSTY

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži bylo nominováno na cenu MOSTY, kterou uděluje každoročně Národní rada osob se zdravotním postižením. Zúročilo se tak jeho dlouholeté úsilí zpřístupňovat památky zahradního umění osobám se zdravotním znevýhodněním. Nejnověji centrum vytvořilo průvodce Květnou zahradou pro neslyšící formou tabletu s video nahrávkami ve znakovém jazyce.

Cena je udělována za nejlepší projekty, které pomáhají osobám se zdravotním znevýhodněním v integraci do společnosti již od roku 2003. Z 88 podaných projektů bylo nominováno pět v jednotlivých kategoriích, z kterých Hodnoticí výbor vybere vítěze. Předávání cen se uskuteční 24. března 2016 v Českých Budějovicích. Patronát nad předáváním cen převzali velvyslankyně Livia Klausová, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.

Nominace v kategorii "cena pro instituce veřejné správy" zní: 

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu – za zpřístupnění Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži návštěvníkům se zdravotním postižením a za vydání metodiky zpřístupnění a prezentaci památek zahradního umění návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace.

Jedním z cílů MCZK je vytvářet modelové příklady prezentace historických zahrad a inspirovat tak správce památek zahradního umění ke zlepšování vzdělávací nabídky v tomto segmentu kulturního dědictví. Významnou skupinu návštěvníků zahrad představují právě osoby s různými druhy zdravotního znevýhodnění. Metodické centrum proto v uplynulých pěti letech realizovalo celou řadu speciálních prohlídek zahrad pro nevidomé, neslyšící, osoby s pohybovými obtížemi či mentálním handicapem. Při programech bylo vždy kompenzováno jejich znevýhodnění zapojením těch smyslů, kterými mohou vnímat krásu památky UNESCO. Pro nevidomé to byly například příležitosti k dotyku, či vnímání zahrad skrze jejich vůně či chutě. Programy vytvářené pro návštěvníky s pohybovými obtížemi byly cíleny zejména na zlepšení bezbariérové přístupnosti některých částí kroměřížských zahrad, byť jejich rovinatý charakter mnoho takových úprav nevyžaduje. Pro návštěvníky památek s mentálním handicapem byly uspořádány zážitkově koncipované programy s řadou herních prvků opět s využitím různých smyslů. Lze akcentovat, že do přípravy a realizace programů byli zapojeni studenti kroměřížských středních škol a programy tak měly (mimo jiné) charakter prosociální výchovy v praxi.

Zdravotně znevýhodnění nebyli pouze adresáty programů, nýbrž v některých případech se podíleli také na jejich uskutečnění. Klienti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) například zabezpečili jednu z aktivit připravenou v rámci barokního festivalu v Květné zahradě: haptické poznávání modelů štukové výzdoby. Podobně se Poradenské centrum pro sluchově postižené podílelo na vzniku samoobslužného průvodce Květnou zahradou pro neslyšící.Jedná se o speciálně upravené texty a videonahrávky ve znakovém jazyce, které jsou zpřístupněny návštěvníkům památky v aplikaci pro tablety. Pohyb po zahradě usnadňuje interaktivní mapa s vyznačenými zajímavostmi. Pro neslyšící tak vznikla příležitost individuálního vzdělávání v zahradě jako protipól skupinových komentovaných prohlídek s tlumočníkem do znakového jazyka.

Zkušenosti s realizací programů pro zdravotně postižené návštěvníky památky byly soustředěny do dvou metodik věnovaných prezentaci památek zahradního umění, které byly vydány v roce 2015 Národním památkovým ústavem. Dále byly zhodnoceny v metodice vydané v rámci projektu Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (projekt NAKI).

Výše popsané příklady realizací programů pro zdravotně znevýhodnění návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži svědčí o tom, že Národní památkový ústav urazil velký kus cesty na cestě ke kvalitní prezentaci kulturního dědictví.

Televizní reportáž o nominaci MCZK na cenu MOSTY: https://www.youtube.com/watch?v=oQeZth60DVw

2016-01-20